ضرورت بازنگری قانون مدیریت پسماندها به استحضار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

۲۱ شهریور ضرورت بازنگری قانون مدیریت پسماندها به استحضار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

طی ملاقات معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم دکتر ابتکار با دبیرکل اتحادیه، پاره‌ای از مصائب صنعت بازیافت کشور و نگرانی شدید اتحادیه از عدم توجه جدی سازمان حفاظت محیط زیست به نارسایی‌های موجود در حوزه بازیافت و خصوصا عدم واکنش جدی مدیران سازمان به تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران به استحضار ایشان رسید و مقرر شد، مراتب به طور کتبی به سازمان منعکس و موضوع طی جلساتی مابین آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و نماینده اتحادیه، بررسی و گزارش نهایی این جلسات تقدیم ایشان گردد.

Fullscreen Mode