اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار شد.

 در اخبار

اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و دبیرکل و خزانه‌دار اتحادیه برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد، بازنگری قانون با هدف تامین پیش‌نیازهای قانونی در اولیت قرار گرفته و پس از تنظیم چارچوب نهایی سند بازنگری قانون، چگونگی مدیریت و جزئیات اجرایی، در بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های اجرایی متعاقب مورد بررسی قرار گیرد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

دو × چهار =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید