اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار شد.

 در اخبار

اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و دبیرکل و خزانه‌دار اتحادیه برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد، بازنگری قانون با هدف تامین پیش‌نیازهای قانونی در اولیت قرار گرفته و پس از تنظیم چارچوب نهایی سند بازنگری قانون، چگونگی مدیریت و جزئیات اجرایی، در بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های اجرایی متعاقب مورد بررسی قرار گیرد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید