پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران به تصویب نهایی هیئت‌مدیره رسید و تقدیم معاونت امور تشکلهای اتاق ایران گردید.

 در اخبار, مدارک

در هجدهمین جلسه هیئت‌مدیره، پروپوزال «بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنعت بازیافت ایران» که کلیات آن در جلسه مورخ ۳/۳/۹۴ هیئت‌مدیره به تصویب رسیده و در جلسات ۱۶/۸/۹۴، ۱۴/۹/۹۴، ۲۸/۹/۹۴ و ۱۴/۱۰/۹۴ هیئت‌مدیره و جلسات هیئت اجرایی به طور مفصل و دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، به تصویب نهایی رسید. با تصویب پیوست‌های اول، دوم و سوم، به ترتیب تحت عناوین «اساسنامه شورای راهبردی کنفدراسیون اقتصاد سبز»، «اساسنامه فدراسیون صنایع بازیافت ایران» و «اساسنامه انجمنهای عضو فدراسیون»،
رییس هیئت‌مدیره و دبیرکل به نمایندگی از اتحادیه ماموریت یافتند نسبت به ارائه مستندات موجود به معاونت امور تشکلهای اتاق و پیگیری تشریفات لازم در خصوص اخذ تایید شورای راهبردی اتاق اقدام نمایند.
دستورالعمل و ضابطه تشکیل انجمن‌های عضو فدراسیون به شرح زیر به تصویب رسید:
۱-سایت WWW.IRFEDERATION.IR به عنوان سایت رسمی فدراسیون صنایع بازیافت انتخاب و مقرر شد دبیرکل نسبت به راه‌اندازی سامانه بروزرسانی مدارک اعضاء گروهها، ارائه مدارک یاد شده به معاونت امور تشکلها و اخذ تاییدات لازم، برگزاری جلسات توجیهی اعضاء و انجام تشریفات موردنیاز برای اعلام فراخوان هر یک از گروهها و برگزاری مجمع موسسین انجمنها اقدام نماید.
۲-عضویت اعضاء در انجمنها منوط به تسویه مطالبات اتحادیه صنایع بازیافت ایران تا پایان سال ۱۳۹۴ و برخورداری از شرایط مندرج در اساسنامه‌ها خواهد بود.
۳-اعضاء جدید با پرداخت ورودیه و حق عضویت سال ۱۳۹۴ و برخورداری از شرایط مندرج در اساسنامه‌ها می‌توانند در مجامع موسسین شرکت نمایند.
در پی مراجعات مکرر و مستمر هیئت‌های خارجی و تقاضای انجام پروژه‌های مشترک در حوزه بازیافت و با عنایت به این که تشکل‌ها می‌باید در فعالیت‌های خود اصل برابری اعضاء را رعایت نمایند، مقرر گردید در چنین مواردی حسب مورد، دبیرکل نسبت به اعلام فراخوان، تشریح موضوع، پیگیری نحوه‌مشارکت و میزان‌سرمایه‌گذاری اعضاء، مقدمات ایجاد کنسرسیومهای مشترک را در چارچوب مشارکت‌های مدنی فراهم نماید. مقرر گردید اتحادیه با تعهد پوشش و حمایت قانونی از موضوع کنسرسیوم، به میزان ۱۰درصد از منافع خالص کنسرسیوم را دریافت نماید. قالب قرارداد کنسرسیوم در جلسه طرح و به تصویب هیئت مدیره رسید.
صورتجلسه هیئت مدیره:

Fullscreen Mode

پیوستهای پروپوزال:

Fullscreen Mode
>

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید