کلیات پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران به تصویب هیئت‌مدیره رسید.

 در اخبار, مدارک

هفتمین جلسه هیئت‌مدیره برگذار و پس از تعیین «ساماندهی صنوف و صنایع بازیافت جهت یافتن جایگاه این صنایع در اقتصاد ملی» به عنوان هدف اصلی هیئت مدیره، تبدیل اتحادیه و گروههای تخصصی عضو به فدراسیون و تشکل‌های جانبی با پنج رای موافق و یک رای مخالف به تصویب هیئت مدیره رسید. در ادامه کلیات طرح بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران که توسط دبیرکل در جلسه قبلی ارائه گردیده بود با شش رای موافق مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پیوست‌های این طرح که به ماهیت و شکل انجام این کار اختصاص دارد در جلسات بعدی هیئت‌مدیره مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

14 + 6 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید