اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار شد.

۰۴ مهر اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار شد.

اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و دبیرکل و خزانه‌دار اتحادیه برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد، بازنگری قانون با هدف تامین پیش‌نیازهای قانونی در اولیت قرار گرفته و پس از تنظیم چارچوب نهایی سند بازنگری قانون، چگونگی مدیریت و جزئیات اجرایی، در بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های اجرایی متعاقب مورد بررسی قرار گیرد.