هیئت‌مدیره بازیافت پسماندهای شیمیایی در خصوص مطالبات اعضای بستانکار به توافق رسیدند.

 در اخبار

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه با حضور آقای دکتر میرخان بازرس اتحادیه و آقایان مهندس اسلامی، خراسانی و منیری به نمایندگی از کارگروه بازیافت پسماندهای شیمیایی و پتروشیمیایی برگذار گردید. در این جلسه گزارشی از فعالیتهای اتحادیه در خصوص رسیدگی و شفافسازی حسابهای اتحادیه، تشکیل فدراسیون صنایع بازیافت ایران، و پیگیری مطالبات قانونی صنعت بازیافت ارائه گردید.
در ادامه موضوع رسیدگی به اختلاف حساب مربوط به برگذاری نمایشگاه سال ۱۳۸۸ مطرح و سوابق آن ارائه و پیشنهاد مصوب مجمع مبنی بر بازگشت به صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ در این خصوص به شرح زیر به تصویب هیئت‌مدیره و مدعوین رسید:
شرکت پیام صادرات                  ۴۰،۰۰۰،۰۰۰   ریال
شرکت روغن‌موتور ایران             ۲۰۶،۲۰۰،۰۰۰ ریال
شرکت روغن‌موتور تندروان بهرو    ۱۱،۹۶۰،۰۰۰   ریال
شرکت زنیط                            ۴۰،۰۰۰،۰۰۰   ریال
شرکت روغن موتور قطران کاوه     ۳۵،۰۰۰،۰۰۰   ریال
شرکت روغن‌موتور دماوند            ۶۶،۲۰۰،۰۰۰   ریال
هیئت‌مدیره مکلف است نسبت به درج مبالغ مصوب در صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ اقدام نماید.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید