بررسی ایرادات معاونت تشکلهای اتاق بر «پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران»

 در اخبار

در بیستمین جلسه هیئت‌مدیره، گزارشی از گردش کار پرونده مالیات عملکرد سال ۹۱ اتحادیه توسط دبیرکل ارائه گردید. متاسفانه به علت اشتباه مدیریت قبلی اتحادیه در دریافت و ثبت درآمد ناخالص بازیافت قرآنهای فرسوده در دفاتر مالی اتحادیه، سرممیزی مالیاتی شمال تهران، به حکم هیئت حل اختلاف مالیاتی مبنی بر بخشودگی کامل مالیاتی اتحادیه، اعتراض نموده و حکم مزبور به کاهش بدهی مالیاتی اتحادیه از ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال منتهی گردید. همچنین طی گزارشی که از گردش کار پرونده بدهی تامین اجتماعی اتحادیه ارائه گردید، بدهی اتحادیه به سازمان تامین اجتماعی به علت عدم درج قطع همکاری پرسنل شاغل در دوره اول اتحادیه در لیست بیمه و عدم حضور مدیریت قبلی اتحادیه در جلسات هیئت رسیدگی، تا انتهای سال ۹۳، مبلغ ۲۰۲،۲۴۲،۵۴۱ریال بوده و حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تقسیط این بدهی بر اساس مذاکرات صورت گرفته با اجرای احکام شعبه ۲۵ تامین اجتماعی تهرانبه تصویب هیئت‌مدیره رسید. همچنین مقرر گردید با تمام اعضا جهت وصول حق عضویت مکاتبه و پیگیری لازم انجام گردد.
در این جلسه اشکالاتی که معاونت امور تشکلهای اتاق به «پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران» وارد نموده است بررسی گردید و اعضاء در خصوص راهکارهای ممکن جهت رفع این اشکالات به اجماع رسیدند و مقرر گردید رییس هیئت‌مدیره و دبیرکل نسبت به اخذ تاییدیه ساختار فدراسیون و تشکلهای عضو آن را در معاونت امور تشکلهای اتاق ایران اقدام نمایند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید