با اتمام جلسات کارشناسی، اسناد بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تحویل گردید.

 در اخبار

در هفدهمین جلسه کارشناسی بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها، بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بر اساس سند بازنگری قانون به پایان رسید. سند بازنگری آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ضمیمه به انضمام مصوبات قبلی به امضای طرفین رسیده و تقدیم ریاست سازمان گردید. همچنین مقررشد در جلسه آتی فهرست اعضاء کارگروه بازنگری جهت ارسال دعوتنامه و تشکیل کارگروه تهیه و تقدیم دبیرخانه حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

ده + 17 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید