0
توسط
در
ارسال شده در

عضویت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در اتحادیه صنایع بازیافت ایران نامه درخواست عضویت در اتحادیه روی سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره‌ تصویر مدارک شناسایی مدیرعامل (کارت ملی و [...]

برگه 1 از 5