دبیرکل اتحادیه در دومین همایش ملی بازیافت لاستیک و محیط زیست مطرح کرد: «ضرورت نگاه استراتژیک به صنعت بازیافت»