صورت مطالبات هیئت مدیره از اعضاء به تصویب هیئت‌مدیره رسید.

 در اخبار

در جلسه شانزدهم هیئت‌مدیره، گزارش مرحله اول رسیدگی به حسابها ارایه گردید که بر این اساس مطالبات اتحادیه تا پایان سال ۹۳ از اعضا به تفکیک گروهها به شرح زیر است:
کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی: مبلغ ۷۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال
کارگروه پلیمر: مبلغ ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگروه فلز: مبلغ ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگروه سلولز: مبلغ ۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگروه خودرو: مبلغ ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگروه باتری: مبلغ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارگروه کمپوست: مبلغ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
مقرر گردید ارائه کلیه خدمات اتحادیه به اعضاء اعم از تایید اعتبارنامه عضویت اعضاء در انجنمهای زیرمجموعه فدراسیون، اخذ معافیت مالیاتی و سایر تسهیلات مندرج در بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن منوط به تسویه بدهی‌های فوق گردد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید