چهارمین دوره ۱۳۹۷/۷/۱۵-تاکنون

 • سید توحید صدرنژاد رییس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت پلیمر
 • ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی خزانه‌دار و عضو هیئت‌رییسه کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی
 • اشکان معمارزاده نایب‌رییس اتحادیه و رییس کارگروه خدمات محیط‌زیست
 • مهدی ربانی
  مهدی ربانی عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌رییسه کارگروه بازیافت فلزات
 • حسین قادی عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه خدمات محیط زیست
 • حسین منیری
  حسین منیری عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی
 • سید ابراهیم مناجاتی
  سید ابراهیم مناجاتی عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌رییسه کارگروه صنایع اسقاط
 • حمید بهشتی منفرد عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت پلیمر
 • محمد اکلیلی
  محمد اکلیلی عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت فلزات
 • محمدحسین گودرزی
  محمدحسین گودرزی عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه صنایع اسقاط
 • سید حسین ساداتیان
  سید حسین ساداتیان عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه بازیافت فلزات
 • بهرام محمدی
  بهرام محمدی عضو هیئت‌مدیره و هیئت رییسه کارگروه بازیافت پلیمر
 • منوچهر ادیب‌مرادی
  منوچهر ادیب‌مرادی عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه صنایع اسقاط
 • علی تیموری
  علی تیموری بازرس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت فلزات
 • ناهیده مینایی
  ناهیده مینایی بازرس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت پلیمر

سومین دوره ۱۳۹۳/۱۲/۵-۱۳۹۷/۷/۱۵

دومین دوره ۱۳۹۰/۴/۶-۱۳۹۳/۱۲/۵

 • کامیار فیلسوفی
  کامیار فیلسوفی نایب‌رییس اتحادیه
 • احمد براتیان
  احمد براتیان عضو هیئت‌مدیره
 • خیرالله سلیمیان ریزی
  خیرالله سلیمیان ریزی عضو هیئت‌مدیره
 • قاسم مناجاتی
  قاسم مناجاتی عضو هیئت‌مدیره
 • علی میرخان
  علی میرخان خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره
 • علی طالقانی
  علی طالقانی عضو هیئت‌مدیره
 • حمید ایوب زاده
  حمید ایوب زاده عضو هیئت‌مدیره
 • حمیدرضا ملکی دیزیچه
  حمیدرضا ملکی دیزیچه دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره

اولین دوره ۱۳۸۷/۳/۲۲-۱۳۹۰/۴/۶

 • کامیار فیلسوفی
  کامیار فیلسوفی نایب‌رییس اتحادیه
 • ابوالقاسم هاشمی
  ابوالقاسم هاشمی خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره
 • عباسعلی اسلامی
  عباسعلی اسلامی عضو هیئت‌مدیره
 • علی طالقانی
  علی طالقانی عضو هیئت‌مدیره
 • سید ابراهیم مناجاتی
  سید ابراهیم مناجاتی عضو هیئت‌مدیره
 • پژمان اعتباری
  پژمان اعتباری عضو هیئت‌مدیره
 • حمید راحتی آسیابر
  حمید راحتی آسیابر عضو هیئت‌مدیره
 • محسن جوکار دریس
  محسن جوکار دریس عضو هیئت‌مدیره

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید