تاکید دوباره معاون اول رئیس‌جمهور بر اخذ نظر کتبی تشکل‌های اقتصادی در پیشنهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

۱۷ شهریور تاکید دوباره معاون اول رئیس‌جمهور بر اخذ نظر کتبی تشکل‌های اقتصادی در پیشنهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر اخذ نظر کتبی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در پیشنهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

Fullscreen Mode