اهمیت بازیافت مواد پتروشیمی در برنامه میزبان رادیو ایران

۰۷ بهمن اهمیت بازیافت مواد پتروشیمی در برنامه میزبان رادیو ایران

شنیدن برنامه

برنامه میزبان رادیو ایران با حضور
آقایان مهندس حسین منیری رییس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی و عضو هیئت مدیره اتحادیه
دکتر رضا پدیدار رییس کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران