چهارمین دوره ۱۳۹۷/۷/۱۵-تاکنون

سید توحید صدرنژاد

رییس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت پلیمر

ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی

خزانه‌دار و عضو هیئت‌رییسه کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

اشکان معمارزاده

نایب‌رییس اتحادیه و رییس کارگروه خدمات محیط‌زیست

مهدی ربانی

عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌رییسه کارگروه بازیافت فلزات

حسین قادی

عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه خدمات محیط زیست

حسین منیری

عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

سید ابراهیم مناجاتی

عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌رییسه کارگروه صنایع اسقاط

حمید بهشتی منفرد

عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت پلیمر

محمد اکلیلی

عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت فلزات

محمدحسین گودرزی

عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه صنایع اسقاط

سید حسین ساداتیان

عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه بازیافت فلزات

بهرام محمدی

عضو هیئت‌مدیره و هیئت رییسه کارگروه بازیافت پلیمر

منوچهر ادیب‌مرادی

عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه صنایع اسقاط

نیما اسلامی

عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

علی تیموری

بازرس اتحادیه

سید امین صدرنژاد

دبیر کل

علی میرخان

بازرس اتحادیه

سومین دوره ۱۳۹۳/۱۲/۵-۱۳۹۷/۷/۱۵

ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی

رییس اتحادیه

حمید راحتی آسیابر

عضو هیئت‌مدیره

اشکان معمارزاده

خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره

حمیدرضا ملکی دیزیچه

نایب‌رییس اتحادیه

محمد کاظمی نجف‌آبادی

عضو هیئت‌مدیره

محمدحسین طاهری

عضو هیئت‌مدیره

حسین قادی

عضو هیئت‌مدیره

حمید بهشتی منفرد

عضو هیئت‌مدیره

سید توحید صدرنژاد

دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره

دومین دوره ۱۳۹۰/۴/۶-۱۳۹۳/۱۲/۵

کامیار فیلسوفی

نایب‌رییس اتحادیه

احمد براتیان

عضو هیئت‌مدیره

ولی‌الله غلامی‌نجف‌آبادی

رییس اتحادیه

خیرالله سلیمیان ریزی

عضو هیئت‌مدیره

قاسم مناجاتی

عضو هیئت‌مدیره

علی میرخان

خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره

علی طالقانی

عضو هیئت‌مدیره

حمید ایوب زاده

عضو هیئت‌مدیره

حمیدرضا ملکی دیزیچه

دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره

اولین دوره ۱۳۸۷/۳/۲۲-۱۳۹۰/۴/۶

ولی‌الله غلامی نجف آبادی

رییس اتحادیه

کامیار فیلسوفی

نایب‌رییس اتحادیه

ابوالقاسم هاشمی

خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره

عباسعلی اسلامی

عضو هیئت‌مدیره

علی طالقانی

عضو هیئت‌مدیره

سید ابراهیم مناجاتی

عضو هیئت‌مدیره

پژمان اعتباری

عضو هیئت‌مدیره

حمید راحتی آسیابر

عضو هیئت‌مدیره

محسن جوکار دریس

عضو هیئت‌مدیره