نقش اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش آلایندگی هوا در برنامه میزبان رادیو ایران

۱۸ شهریور نقش اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش آلایندگی هوا در برنامه میزبان رادیو ایران

شنیدن برنامه

برنامه میزبان رادیو ایران با حضور
آقایان محمدحسین گودرزی ریاست کارگروه صنایع اسقاط اتحادیه
دکتر مسعود زندی مدیرکل دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست
دکتر احمدی معاون ستاد حمل و نقل و سوخت کشور