مدیریت پسماند و بازیافت در برنامه میزبان رادیو ایران قسمت دوم

۱۵ مهر مدیریت پسماند و بازیافت در برنامه میزبان رادیو ایران قسمت دوم

شنیدن برنامه

برنامه میزبان رادیو ایران با حضور
آقایان مهندس سید توحید صدرنژاد دبیرکل اتحادیه
مهندس اشکان معمارزاده ریاست کارگروه خدمات محیط زیست اتحادیه
مهندس علیرضا شریفی‌فرد معاونت امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و
مهندس پیام جوهرچی رییس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست