روز جهانی بدون پلاستیک در برنامه سیاره آبی رادیو ایران

۲۰ تیر روز جهانی بدون پلاستیک در برنامه سیاره آبی رادیو ایران

(برای شنیدن برنامه اینجا کلیک کنید!)

روز بدون پلاستیک مهندس سید توحید صدرنژاد (دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران)، پیامک: ۹۸۳۰۰۰۰۹۰۰+ و تلفنها: ۹۸۲۱۲۲۰۴۰۰۸۶+ و ۹۸۲۱۲۲۲۰۵۰۰۰۹+