بررسی مشکلات مدیریت پسماند در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت با حضور دبیرکل اتحادیه و دکتر سلیمی(دبیر کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی)

28 جولای بررسی مشکلات مدیریت پسماند در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت با حضور دبیرکل اتحادیه و دکتر سلیمی(دبیر کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی)

شنیدن برنامه