بررسی مشکلات مدیریت پسماند در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت با حضور دبیرکل اتحادیه و دکتر سلیمی(دبیر کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی)

۰۶ مرداد بررسی مشکلات مدیریت پسماند در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت با حضور دبیرکل اتحادیه و دکتر سلیمی(دبیر کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی)

شنیدن برنامه