آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

۲۴ تیر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
اتحادیه صنایع بازیافت ایران
به شماره ثبت ۲۳۲

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در تاریخ ۹ / ۵ / ۹۶ ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگذار می‌گردد،
شرکت فرمایند.
دستور جلسه:
۱ – قرائت گزارش بازرس قانونی اتحادیه
۲ – تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵
۳ – انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل اتحادیه
۴ – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می‌باشد.
لازم به ذکر است تنها اعضایی که تا پایان سال ۱۳۹۵ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رای خواهند بود.

ولی‌ا.. غلامی نجفآبادی
رییس اتحادیه
Fullscreen Mode