آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه

۲۲ خرداد آگهی دعوت به مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده
اتحادیه صنایع بازیافت ایران
به شماره ثبت ۲۳۲

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اتحادیه که در تاریخ ۱۳/ ۴ /۹۷ ساعت ۱۴ در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگذار می‌گردد، شرکت فرمایند. لازم به ذکر است تنها اعضایی که تا پایان سال ۱۳۹۶ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رای خواهند بود.
دستور جلسه:
۱- اصلاح اساسنامه اتحادیه (کلیک کنید)
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
اتحادیه صنایع بازیافت ایران
به شماره ثبت ۲۳۲

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در تاریخ ۱۳/ ۴ /۹۷ ساعت ۱۶ در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگذار می‌گردد، شرکت فرمایند. لازم به ذکر است تنها اعضایی که تا پایان سال ۱۳۹۶ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رای خواهند بود.
دستور جلسه:
۱- قرائت گزارش بازرس قانونی اتحادیه
۲- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ /۱۲/ ۱۳۹۶ (کلیک کنید)
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل اتحادیه
۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می‌باشد.

ولی‌ا.. غلامی نجف‌آبادی
رییس اتحادیه

Fullscreen Mode